program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Systém předizolovaného potrubí PIP 130 představuje kompaktní jednotku, tzn. že médiovodná trubka, polyuretanová izolační vrstva a vnější ochranný plášť vytváří jeden celek, který se vlivem teploty pohybuje v pískovém loži.

Vzniklá třecí síla se vypočte ze vztahu:

Fft = ft . ρz . g . h . π . DPE       [Nm-1]

kde:  ft  -  koeficient tření mezi HD-PE a pískovým ložem [0,2 - 0,6]
ρz  -  objemová hmotnost zásypu [1800 - 2200 kg.m-3]
g  -  gravitační zrychlení [9,81 ms-2]
h  -  výška krycí vrstvy od osy potrubí [m]
DPE  -  vnější průměr chráničky [m]

Při provozu vlivem teplotních změn dochází k dilatačnímu pohybu potrubí v pískovém loži. Tento pohyb je omezován třením. Důsledkem omezení pohybu je vznik napětí v médiovodním potrubí, které se zvyšuje úměrně instalované délce.

Abychom nepřekročili dovolené napětí, je nezbytné respektovat tzv. instalační délky z hlediska provozních parametrů.

Li = 
A . σdov

Fft
        [m] 
kde:  Li  =  maximální instalační délka [m]
A  =  průřez ocelového potrubí [mm2]
σdov  =  dovolené axiální namáhání oceli - 120 - 140 [N.mm-2]
Fft  =  třecí síla [N.m-1]

Abychom zamezili dosažení mezní instalační délky, doporučujeme využít "bezpečnostní koeficient" dle dimenze médiovodné trubky v rozsahu 1,25 až 1,5. Je nezbytné mít na zřeteli, že k případnému překročení σdov může dojít změnou provozních parametrů (povýšením teploty) oproti původním předpokladům.

Pro přepočet se využije vzorce:

Li = 
A . σdov

1,25 . Ft
        [m] 

DPE [mm] Hloubka uložení [m]
  0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6
90 1198 1398 1598 1797 1997 2396 2796 3195
110 1465 1709 1953 2197 2441 2929 3417 3906
125 1664 1942 2219 2497 2774 3329 3884 4438
140 1864 2174 2485 2795 3106 3727 4348 4970
160 2130 2485 2840 3195 3550 4260 4970 5680
180 2396 2796 3195 3595 3995 4793 5592 6390
200 2663 3107 3550 3994 4438 5326 6213 7101
225 2996 3495 3994 4494 4993 5992 6990 7989
250 3328 3883 4438 4992 5547 6656 7766 8875
280 3728 4349 4970 5592 6213 7456 8698 9941
315 4194 4893 5592 6291 6990 8383 9786 11184
355 4726 5514 6302 7090 7877 9453 11028 12604
400 5326 6213 7101 7988 8876 10651 12426 14202
450 5991 6990 7988 8987 9985 11982 13979 15976
500 6657 7766 8876 9986 11095 13314 15533 17752
560 7456 8698 9941 11184 12426 14911 17397 19882
630 8387 10003 11680 13280 14290 16775 19571 22367
710 9453 11273 13164 14967 16104 18905 22056 25207
800 10651 12426 14201 15976 17752 213002 24852 28403

Průřezy ocelových trubek

bezešvé
DN d x s A mm2
20 26,9 x 2,6 198,5
25 33,7 x 2,6 254
32 42,4 x 2,9 359,9
40 48,3 x 2,9 413,6
50 60,3 x 2,9 523
65 76,1 x 3,2 732,8
80 88,9 x 3,6 964,7
100 108,0 x 4,0 1307
100 114,3 x 4,0 1382
125 133,0 x 4,5 1817
125 139,7 x 4,5 1911,3
150 159,0 x 4,5 2184
150 168,3 x 4,5 2311
175 193,7 x 5,6 3309,2
200 219,1 x 6,3 4211,7
250 273,0 x 7,0 5850
ČSN 425710.0 ČSN 426714 ČSN 425715.01

svařované
DN d x s A mm2
20 26,9 x 2,3 178
25 33,7 x 2,6 254
32 42,4 x 2,6 325
40 48,3 x 2,6 373,3
50 60,3 x 2,9 523
65 76,1 x 2,9 667
80 88,9 x 3,2 862
100 114,3 x 3,6 1252
125 139,7 x 3,6 1539
150 168,3 x 4,0 2065
175 193,7 x 4,5 2675
200 219,1 x 4,5 3034
250 273,0 x 5,0 4210
300 323,9 x 5,6 5600
350 355,6 x 5,6 6158
400 406,4 x 6,3 7917
450 457,0 x 6,3 8920
500 508,0 x 8,0 9930
DIN 2448 DIN 1629 DIN 2458

« Řešení tepelné dilatace - parní rozvody Monitorovací systém »