program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Tepelné předepnutí potrubí se provádí v průběhu montáže. Předehřátím na teplotu, která leží mezi minimální a maximální provozní teplotou systému, např. Tmin = 10 °C, Tmax = 130 °C, pak Tp = 60 °C. Vlastní předehřátí se provádí na nezakrytém potrubí. Jelikož potrubí při předehřevu neomezeně dilatuje. Při dosažení Tp se provede kontrola dilatačních poměrů s vypočítanou hodnotou. Hodnoty musí být totožné.


CA - dilatační rameno
DB - dilat. rameno při TP - bez napětí
EF - rozmezí pohybu potrubí při Tmax a Tmin

Ve stavu předehřevu se provede obložení kompenzačních prvků dilatačními polštáři, případně zabetonování pevných bodů ap. Při Tp se provede zásyp potrubí. Teplotu předehřevu je nezbytné udržovat po dobu této činnosti. (V případě betonáže pevných bodů se musí teplota předehřevu udržovat do zatvrdnutí betonu.)

Jestliže ve stavu předehřevu nepoužijeme dilatační polštáře, pak za provozu nedojde k pohybu teplonosné trubky. Tímto postupem je při montáži využito vlastností ocelového potrubí absorbovat tahová napětí (při studeném) a tlaková napětí (při vyšší teplotě než Tp) v dovolených mezích.

Napětí v potrubí se vypočítá ze vztahu:

σ = α . E . ΔT

kde:  α  -  součinitel tepelné roztažnosti 1,21 . 10-5
E  -  modul pružnosti 2,1 . 105
ΔT  -  rozdíl teplot

NELZE PŘEKROČIT POVOLENÉ HODNOTY AXIÁLNÍHO NAPĚTÍ OCELOVÉ TRUBKY.

Při využití této metody je pro předehřátí potrubí možné využít např. vodu, el. proud ap.

Obdobně lze užít ke kompenzaci dilatačních pohybů i jednoznačných axiálních kompenzátorů, které se umísťují do spoje dvou trubek v místech, která odpovídají vypočítaným hodnotám.

Zásadní rozdíl při užití této metody spočívá v tom, že po svaření potrubí a provedení tlakové zkoušky se trasa zaspojkuje a s vyjímkou spojů, kde jsou umístěny kompenzátory, zasype. Při následném předehřátí potrubí na teplotu Tp se kompenzační prvek zaretuje svárem a zaspojkuje. Následné provozní teplotní změny se v potrubí projeví jako změna axiálního napětí (tlaková nebo tahová). Tato metoda umožňuje rychlejší postup při vlastní realizaci montáže, kdy není nutné, jako při klasickém předehřátí, ponechat potrubí odkryté po celou dobu.

« Řešení tepelné dilatace - kompenzační útvary L, Z, U
Řešení tepelné dilatace - axiální kompenzátory »