program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Po výpočtu tepelné dilatace, tj. ΔLx v uvedeném diagramu, odečteme pro příslušnou dimenzi délku "Z" pohyblivého ramene.
Obdobně jako u kompenzačního útvaru L vypočteme ΔLx kompenzovanou délku. Délka pohyblivého ramene Z = 2 x se určí z diagramu.
Stejně jako u kompenzačních útvarů L a Z vypočítáme ΔL a z diagramu určíme délku ramene Z. Spojnice mezi rameny označená 2 x musí mít minimální délku 2/3 Z.

Užití dilatačních polštářů

Při realizaci kompenzačních útvarů L, Z, U je nezbytné pro možnost dilatace zabezpečit prostor při bezkanálovém uložení. K tomuto se využívá dilatačních polštářů, které se fixují na PE plášťové trubce.

Množství vrstev a délka obložení pohyblivého ramene je odvislá od vypočítaných a z diagramů odečtených konkrétních hodnot.

Pro ΔL ‹ 30 mm se přikládá jedna vrstva
Pro ΔL 30 ~ 60 mm   se přikládají dvě vrstvy
Pro ΔL 60 ~ 90 mm   se přikládají tři vrstvy

Délka obložení v závislosti na délce pohyblivého ramene

Délka pohyblivého ramene Délka obložení
ΔL ‹ 30 mm ΔL 30 ~ 60 mm ΔL 60 ~ 90 mm
1,0 ~ 1,5 m 1 m - -
1,5 ~ 2,5 m 2 m 2 + 1 -
2,5 ~ 3,5 m 3 m 3 + 2 3 + 2 + 1
3,5 ~ 4,5 m 4 m 4 + 3 4 + 3 + 2
4,5 ~ 5,5 m 5 m 5 + 4 5 + 4 + 3
6,5 ~ 7,5 m 6 m 6 + 4 6 + 5 + 4
7,5 ~ 8,5 m 7 m 7 + 5 7 + 6 + 4
8,5 ~ 9,5 m 8 m 8 + 6 8 + 7 + 5
9,5 ~ 10,5 m - 9 + 6 9 + 7 + 5
10,5 ~ 11,5 m - - 10 + 9 + 7

Příklad: Pro délku ramene 4 m při dilataci ΔL 40 mm:  4 + 3 m
následná vrstva překrývá 3/4 délky předchozí

K řešení kompenzačních poměrů lze užít i jiné změny trasy, tzn. nejen úhly s lomem 90°, ale i menší - tj. do 45°. Úhly do 45° nelze z pevnostních důvodů užít k řešení kompenzace.

Výpočtem překontrolujeme napěťové poměry v potrubí:

Zl1
ΔL2

sinα
 + 
ΔL1

tanα
        [mm] 

Zl2
ΔL2

tanα
 + 
ΔL1

sinα
        [mm] 

Délku pohyblivých ramen na základě vypočtené dilatace odečteme v diagramu pro L kompenzační útvar.

Pro změnu směru lze využít úhlové vychýlení ve sváru úhlem, který odpovídá kořenové mezeře, tj. 4° do DN 80 atd.

« Řešení tepelné dilatace Řešení tepelné dilatace - tepelné předepnutí potrubí »