program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Pokud uvažujeme samostatnou předizolovanou trubku uložit volně, stanovíme teplotní přírůstek ze vztahu:

ΔL = L . 103 . αt . Δt        [mm]

kde:  αt  -  koeficient tepelné roztažnosti [K-1]
L  -  délka potrubí [m]
Δt  -  maximální rozdíl teplot média a prostředí    [K]

Pro bezkanálové uložení, kde je tento pohyb omezen třením, platí:

Lz = L . 103 . αt . Δt = 
Fft . L3 . 103

2 . A . E
        [mm] 
kde:  Lz  -  prodloužení PIP při bezkanálovém uložení   [mm]
Fft  -  třecí síla (viz tabulky) [Nm-1]
A  -  průřez potrubí [mm2]
E  -  modul pružnosti např. ocel 2,1 x 105 [Nmm-2]

« Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k" Řešení tepelné dilatace »