program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Vlastnosti, nebezpečí a ochrana

Je nutné si uvědomit, že všechny průmyslové chemikálie jsou více či méně toxické. Závisí na dávce, při které se jedovatými stávají. Proto je třeba pracovat opatrně i s látkami, které jsou označovány jako zdravotně nezávadné.

a) IZOKYANÁTY (MDI) - tmavožlutá až hnědá nápadně páchnoucí kapalina DIFENYLMETHAN - 4,4 DIIZOKYANÁT (MDI a polymerních vícefunkčních izokyanátů) s bodem vzplanutí vyšším jak 200 °C, hustotě 1,24 ± 0,05 g.cm-3 (při 20 °C), viskozitě 400 ± 100 MPa. Musí být skladován v rozmezí teplot +15 až 25 °C. Skladovací doba dle výrobce je 3 měsíce /maximálně 6 měsíců/ v neporušených sudech (dle druhů). MDI není mísitelný s vodou (těžší než voda). S vodou však reaguje (i vzdušnou vlhkostí), proto je nutné skladování v uzavřených obalech (sudech). Při reakci s vodou se vyvíjí kyselina uhličitá. Rovněž nesmí při manipulaci, mimo vlastní výrobní proces, dojít izokyanát do styku s polyolem. MDI není uveden v seznamu jedů, který tvoří přílohu 1 a 2 k nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb. o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví. Protože uvedená látka je v zahraničí klasifikována jako jed (třída 6.1, číslo 19c), je nezbytné při zpracování a manipulaci dodržovat zvýšenou opatrnost.

Nebezpečí:  dotek, vdechnutí nebo polknutí je zdraví škodlivé, výpary mají dráždivý účinek na oči, pokožku a dýchací cesty

b) POLYOLY - polyoly eterového nebo esterového typu, viskózní nažloutlé až hnědé kapaliny s OH číslem 360 - 650. Pokud neobsahují katalyzátory a jiné přísady, je skladovací doba v neporušených sudech 6 měsíců. U dodávaných systémů složky "A" je skladovatelnost 8 týdnů. Při práci s polyoly je třeba zachovávat běžná bezpečnostní opatření.

« Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Manipulace, skladování »