program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Tento technologický předpis platí pro vlastní realizaci montáže předizolovaných potrubních systémů, tj. pro provozní teploty 130 °C a 180 až 300 °C, a je součástí každé dodávky shora uvedených předizolovaných systémů.

Pracovní podmínky

1. Předizolované potrubí pro rozvody teplovodní, horkovodní a pro rozvody páry je vyráběno v základních rozměrových řadách.

2. Odbočky, pevné body, kompenzátory atd. jsou ve standardních rozměrech, případně mohou být řešeny dle konkrétních projektů potrubních sítí.

3. Spojování jednotlivých dílů se provádí pomocí spojek.

Spojování jednotlivých dílů - montáž spojky

U základního provedení, tj. chránička HD-PE, je spojování prováděno následovně:

a) Pro PIP 130

Vlastní těleso spojky se před spojením dvou předizolovaných dílů navleče na jednu stranu, tj. na jeden ze spojovaných dílů. Těleso spojky je podélně svařeno a opatřeno plnícím otvorem o průměru 25 mm, který slouží k dopěnění spoje.

Po ukončení svářečských prací a provedení následných zkoušek (tlakové, ultrazvukem, případně rentgenové) se přistoupí k vlastní montáži spojek.

POZOR:  Pokud vznikne časová prodleva mezi provedením sváru a následnou realizací vlastního spoje, je nutné místo spoje chránit před vniknutím vlhkosti, případně mechanických nečistot ap. vhodným materiálem, například obalit místo spoje mikrotenovou fólií a na chráničkách zajistit lepící páskou. Tato ochrana je nezbytná u předizolovaných potrubí pro rozvody páry !!!

Stejná zásada platí pro systémy vybavené monitorovacím zařízením.

Spojka se přes spoj převlékne tak, aby byla otvorem vzhůru a rovnoměrně překryla oba konce chrániček.

V zásadě jsou možné dva postupy:

a) Spoj se nejdříve dopění a následně se provede utěsnění tělesa spojky smrštitelným PE pásem (např. DualSeal - Raychem).

b) Postup opačný - nejdříve se spoj utěsní smršťovacími manžetami a následně se dopění.

Zásadní odlišnost užití těchto variant spočívá v tom, že pokud realizujeme spoj dle postupu b), je třeba ponechat spojku nedopěněnou přibližně 24 hodin, aby smršťovací manžety získaly dostatečnou pevnost a nedošlo vlivem tlaku PUR při vypěňování k odtržení manžety.

Vlastní postup je zřejmý z následující obrazové části.

Dopěnění spoje:

Provádí se PUR pěnou skládající se ze složek "A" a "B", které jsou odměřeny dle dimenzí potrubí a jsou součástí dodávky PIP. Tyto složky slejeme do míchací nádoby a důkladně protřepeme. Protřepáním musíme dosáhnout homogenní směsi. Takto promíchanou směs vlejeme plnícím otvorem do tělesa spojky. Po vytvrzení pěny (po 15 až 20 minutách) přetok odřízneme a otvor přeplátujeme (pracovní postup je stejný jako u manžet).

POZOR:  Při práci s PUR pěnou je nutné dodržovat bezpečnostní předpis.
Reakci PUR výrazně ovlivňují teplotní poměry, tj. teplota složek "A" a "B", při vlastním užití musí být v rozsahu 19 až 21 °C. Rovněž těleso spojky je třeba v chladnějším počasí předehřát. Nedodržení těchto teplot má za následek případné nedopěnění spojky.

Montážní firma musí zabezpečit dodržení požadovaných podmínek včetně požadavků na vypěňovaný prostor, který musí být suchý a bez mechanických nečistot.

b) Provedení spoje PIP 180 až 300

Ukončení předizolovaného potrubí je odlišné od klasického provedení, tj. PUR izolace překrývá v síle 20 - 25 mm vnitřní izolační vrstvu (minerální). Odlišnost oproti PIP 130 spočívá v užití pouzdra z minerální izolace, které se vkládá jako první izolační vrstva.

V počáteční fázi se z pouzdra uřízne díl, který délkou odpovídá spojovanému dílu, prodloužený o 1 - 2 cm pro těsnější provedení spoje. Následně podélně rozdělíme pouzdro na dvě poloviny.

POZOR:  Plocha, na kterou dosedne vkládané minerální pouzdro, musí být rovná!!! Obě poloviny vkládaného pouzdra vnitřní izolační vrstvy musíme příčně rozdělit do konusu (45°) na dvě části z důvodu zasunutí do prostoru, který vznikne odstraněním PUR izolace!!!

Pouzdro se nasadí na médiovodnou trubku a zajistí dodávanou lepící páskou po obvodu (v krajích a uprostřed), následně se přelepí i podélné spoje minerálního pouzdra.

Další postup je totožný s realizací spoje PIP 130.

c) Provedení spoje PIP 180 až 300, kdy je předizolované potrubí vybaveno monitorovacím zařízením (alarm systémem)

Vodiče monitorovacího systému (Brandes) jsou označeny a zapěněny na vnitřním obvodu chráničky.

Vrstvu PUR překrývající minerální pouzdro je při montáži nutné opatrně odstranit (vyříznout) tak, aby nedošlo k porušení minerálního pouzdra.

Smrštitelné spojky

Spojky v základním provedení lze nahradit smrštitelnými spojkami konstrukce firmy Raychem. Oproti podélně svařovaným spojkám se skládají z jednoho kusu-rukávu (mimo záplaty na plnící otvory). Ten se před svařením potrubí navleče na jednu z trubek, poté se rovnoměrně převleče přes oba konce potrubí a zahřátím se pevně spojí s chráničkou. Následné vypěnění je obdobné s předchozími postupy.

smrštitelná spojka firmy Raychem
« Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Bezpečnostní předpisy »