program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Podklady pro projekční činnost
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Vysoká životnost a účinnost předizolovaných systémů je podmíněna zabezpečením izolačních vrstev proti vlhkosti, která by mohla zapříčinit zhoršení tepelně izolačních vlastností systému a korozi teplonosné trubky. Proto jsou potrubní rozvody v případě požadavku vybaveny snímacími vodiči, jenž umožňují trvalé monitorování celého systému. Vlastní monitorovací přístroj pak sleduje stav sítě a v případě poruchy, ať již je způsobena porušením pláště (PE chráničky), případně netěsností sváru ap., upozorní na změnu stavu. Při včasné lokalizaci místa poruchy je možné zabránit rozsáhlým škodám.

Předizolované potrubí lze vybavit dvěma typy monitorovacích systémů dle způsobu lokalizace závady: 
1. pracující na principu poměrové odporové metody
2. pracující na reflektometrickém principu měření

Oba typy využívají ke kontrole rozdílné elektrické vodivosti suché a vlhké polyuretanové pěny.

Kromě zhoršení stavu izolace indikují systémy poruchy vlastní měřící smyčky - její přerušení nebo zkrat na kovovou část potrubí.

Pro přesnou a rychlou lokalizaci chyby je nezbytné mít vedle kladecího plánu trasy i schéma zapojení signalizačních vodičů.

Při užití monitorovacích systémů se nabízí řada postupů:

a) Monitorovací systém je ukončen v kontrolních bodech, kde lze periodicky jedním monitorovacím přístrojem provádět pravidelná měření.

b) Monitorovací systém je vyveden do jednoho měřícího místa, kde se trvale provádí monitorování.

c) Monitorovací místo je vybaveno komplexní, tj. monitorovací i zaměřovací jednotkou, např. řízenou počítačem, a v naprogramovaných časových termínech provede kontrolu včetně vytištění zjištěného stavu opatřeného časovými údaji ap.

Pro oba systémy je možné využít jako základní jednotku pouze jednotku monitorovací. Dokonalejší je pak zaměřovací jednotka, která vedle vlastního monitorování provede i zaměření místa poruchy.

a) Monitorovací systém s využitím poměrové (můstkové) odporové metody

Klasickým příkladem je monitorovací systém Brandes, kdy je potrubí vybaveno dvěma vodiči z odpor. materiálu. Senzorový vodič z materiálu NiCr - průměr 0,5 mm, opatřený teflonovou izolací, která je po 13 mm perforována. Tento vodič vykazuje el. odpor 5,7 Wm-1. Zpětný vodič je měděný pocínovaný o průměru 0,8 mm a je také opatřen teflonovou izolací.

Lokalizace vadné izolace

Výsledek lokalizace udává v procentech vzdálenost poruch od počátku senzorového vodiče k místu poruchy na připojené potrubní délce.

K lokalizaci se na senzorové smyčce mezi začátkem a koncem senzorového vodiče vloží lokalizační napětí (Uges). Toto se na vysokoohmovém senzorovém vodiči rozdělí vlhkostní chybou na dvě dílčí napětí (U1 a U2).

Dílčí napětí U1 mezi začátkem senzorového vodiče a vlhkostní chybou může být naměřeno na začátku senzorového vodiče mezi senzorovým vodičem a kovovým potrubím a ukáže výsledek lokalizace.

Zde platí následující vztah: 
U1

Uges
 = 
R1

Rges
 = 
X %

100 %
 = 
1

L
kde:  U1  =  dílčí napětí mezi začátkem senzorového vodiče a poruchou
Uges  =  celkové lokalizační napětí
R1  =  dílčí odpor senzorového vodiče až po poruchu
Rges  =  celkový odpor senzorového vodiče
X %  =  výsledek lokalizace v procentech
l  =  vzdálenost poruchy (měřeno na senzorovém vodiči!)
L  =  celková délka potrubí
Vzdálenost poruchy l se vypočítá takto:       l = 
L . X %

100

Spojování vodičů

podmínky pro montáž:  - potrubí musí být očištěno
- monitor. vodiče nesmí být poškozeny
- nutno používat originálních komponentů firmy
- před vypěněním spoje musí být vše suché

Spojování vodičů se provádí lisovací spojkou a vlastní spojka se zabezpečí smršťovací hadičkou.

Montážním přístrojem MH-2 se při kompletaci smyčky kontroluje každý dílčí úsek (spoj). Tento montážní přístroj vedle vlastní délky smyčky signalizuje případné přerušení nebo špatné spojení vodičů a zjišťuje ve čtrnáctistupňové škále případný stupeň vlhkosti.

Pracovníci firem provádějící montáž monitorovacího systému BRANDES musí být touto společností proškoleni.

b) Monitorovací systém pracující na reflektometrickém principu

Na rozdíl od předcházejícího typu jsou v izolační vrstvě zapěněny dva vodiče - měděný pocínovaný a měděný o průřezu 1,5 mm2. K vlastní funkci monitorovacího systému nemá pocínovaný vodič žádný význam. Z pohledu funkčnosti zařízení lze užít dva měděné vodiče. Význam tohoto označení spočívá v usnadnění vlastní montáže pro zajištění funkčnosti systému. Důležité je dodržet postup propojení vodičů u paralelních odboček, T kusů, ap.

Vlastní reflektometrický princip kontroly pak spočívá ve vysílání vysokofrekvenčních impulsů, které se v místě poruchy částečně odráží. Tyto odražené impulsy jsou pak vyhodnocovány.

Systém lze použít pro jednotlivé větve rozvodu až do 1000 m.

Spojování vodičů

Podmínky pro montáž jsou totožné jako u předcházejícího popisu.

Spojuje se zásadně:  Cu + Cu
ZnCu + ZnCu

Vodiče nejprve narovnáme a zkontrolujeme zda nejsou nalomeny. Poté je provlečeme spojkou a zašroubujeme tak, aby nemohlo dojít k jejich kontaktu s ocelovou trubkou - tedy napnuté. Jinak je nutno použít podložku pod vodiče.
Odstraníme přesahující volné konce vodičů.
Pro zamezení velkých přechodových odporů se spojka proletuje bez použití kyseliny - ne plamenem.

Při spojování se musí kontrolovat každý dílčí úsek (spoj) trasy.

Firma provádějící kompletaci, tj. zapojení, musí být pro tuto činnost proškolena !!!

« Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek Zateplovací desky, panely »