program
Výrobní program O firmě Certifikáty Reference Ceník Kontakty
1. Předizolované potrubní systémy
Úvod - všeobecné informace
Použité materiály
médiovodné potrubí
izolační vrstvy
vnější ochranné vrstvy
Potrubí a tvarovky
PIP 130 A, B, C
PIP 180 A, B, C
PIP 210, 240, 270
PIP 300 A, B, C
oblouky, odbočky, redukce, kompenzátory, pevné body
Příslušenství - prostupy, ukončení potrubí, dilatační polštáře
Montážní předpis pro spojování potrubí, konstrukce spojek
Bezpečnostní předpisy
Manipulace, skladování
Zemní práce
Tepelné ztráty rozvodů - součinitel "k"
Tepelná dilatace PIP
Řešení tepelné dilatace
kompenzační útvary L, Z, U
tepelné předepnutí potrubí
axiální kompenzátory
parní rozvody
Instalační délka, třecí síly, průřezy trubek
Monitorovací systém
2. Ostatní výrobní sortiment
3. Nadokenní roletový překlad
4. Meziokenní izolační vložka MIV IZO
Pro užití předizolovaných potrubí v projektech lze aplikovat následující postupy:

a) Využití nabízených prefabrikovaných výrobků pro zpracování projektu b) Výroba zakázkovým způsobem dle zpracovaného projektu c) Kombinace shora uvedených způsobů, tj. využití prefabrikovaných dílů a rozkreslení atypických prvků v rámci projektu

Pro všechny tyto způsoby nabízí firma odběratelům vedle poradenské činnosti, na základě předložení situačního výkresu a podélného profilu aplikaci systému IZO, včetně výpočtu kompenzačních poměrů, tj. umístění kompenzátorů, pevných bodů, dilatačních polštářů. Tato činnost je prováděna bezplatně.

Pro vypracování nabídky jsou požadovány následující údaje:
- světlost potrubí DN
- požadovaná tloušťka izolace
- parametry vedeného média:
- maximální teplota
- provozní teplota
- teplotní spád
- maximální tlak
- délka předizolovaného potrubí
- počty a dimenze tvarovek, tj. oblouků, odboček atd.
- požadavek na instalaci monitorovacího systému
- specielní požadavky, např. na typy kompenzátorů, armatur, ap.

Pro specifickou problematiku u předizolovaných systémů PIP 180 a PIP 300 si firma vyhrazuje právo kontrolního přepočtu kompenzačních poměrů, včetně posouzení navrženého projekčního řešení!!!

« Manipulace, skladování Zemní práce »